ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на: поземлен имот с идентификатор 14386.701.820

Община Тетевен на основание Заповед №387/02.07.2021 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №385/18.02.2021 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на: поземлен имот с идентификатор 14386.701.820 (едно, четири, три, осем, шест, точка, седем, нула, едно, точка, осем, две, нула), област Ловеч, община Тетевен, с. Галата, ул. “Пенка Михайлова”, вид собственост – общинска частна, вид територия - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 m), площ 653(шестстотин петдесет и три) кв. м, квартал 54(петдесет и четири), парцел XVII(седемнадесети) по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Галата, одобрената със Заповед № РД-18-1791/30.10.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, при съседи: 14386. 701. 819; 14386. 701. 933; 14386. 701. 771; 14386. 701. 52, актуван с АОС №7880/15.01.2021 г., вписан с вх. рег. №84/18.01.2021 г., акт №25, том 1, дело №25/2021 г., имотна партида 52971 на Службата по вписванията гр. Тетевен при следните условия:

1. Начална тръжна цена – 7800,00 (седем хиляди и осемстотин) лв., без ДДС

2. Депозитна вноска за участие – 10% от началната тръжна цена или сума в размер на 780.00 (седемстотин и осемдесет) лв. и се внася в касата на "Център за административно обслужване", на гражданите на Община Тетевен или по международна банкова сметка IBAN BG95 UBBS80023300398910 BIC кода на банката е: UBBS BGSF – ОББ”АД, гр. Тетевен в срок до 11:00 часа на 20.07.2021 г.

3. Търгът ще се проведе на 20.07.2021 г. от 14:00 часа  в заседателна зала №217 в сградата на община Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16:00 часа на 19.07.2021 г. в сградата на община Тетевен в Общински център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен,  срещу 70 лв., без ДДС .

6. Заявлението и документите за участие в търга се подават в запечатан плик №1 до 12:00 часа на 20.07.2021 г. в сградата на община Тетевен в "Център за административно обслужване" на гражданите на Община Тетевен, върху който се отбелязва адреса и наименованието на участника, и цялостното описание на обекта на търга.

7. Оглед на имота всеки работен ден от 8:00 часа до 10:00 часа от 05.07. до 19.07.2021 г.

8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 27.07.2021 г. от 14:00 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16:00 часа на 26.07.2021 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12:00 часа на 27.07.2021 г. в "Център за административно обслужване" в сградата на община Тетевен.

Допълнителна информация на тел.: 0678/5 22 00 - вътрешен: 121.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню