ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на терен с площ от 100 кв. м, попадащ в поземлен имот с идентификатор 17419.701.248

                Община Тетевен на основание Заповед №349/16.06.2021 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №466/27.05.2021 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на терен с площ от 100 кв. м, попадащ в поземлен имот с идентификатор 17419.701.248 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Градежница, одобрени със Заповед №РД-18-1783/30.10.2018 г. на изпълнителен директор на АГКК (урегулиран поземлен имот I, кв. 23 по подробния устройствен план на с. Градежница), вид собственост общинска публична, вид територия урбанизирана, НТП - За площад, при граници и съседи: 17419.701.900; 17419.701.899; 17419.701.249, целия с площ от 1 299 кв. м, актуван с акт за общинска собственост №505/09.06.2003 г., за разполагане на преместваем обект на основание чл. 56 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съгласно одобрена схема върху скица на поземлен имот №15-463892-28.04.2021 г. от главния архитект на община Тетевен, при следните условия:

1. Начална тръжна месечна наемна цена – 372,00 (триста седемдесет и два) лв., без ДДС.

2. Срок на отдаване – 4 (четири) г.

3. Търгът ще се проведе на 09.07.2021 г. от 15,00 ч. в заседателна зала №217 на Общинска администрация – Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия „Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16,00 ч. на 08.07.2021 г. в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация – Тетевен, срещу 50 лв., без ДДС.

6. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 12,00 ч. на 09.07.2021 г. в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация – Тетевен.

7. Депозитна вноска за участие – 10 % от първоначалната тръжна месечна наемна цена, внесена в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация - Тетевен или по банков път в срок до 11,00 ч. на 09.07.2021 г.

8. Оглед на имота всеки работен ден от 8,00 ч. до 16,00 ч. на 08.07.2021 г., след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с отдел „Общинска собственост“ при Общинска администрация - Тетевен.

9. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, ще се проведе повторен търг на 16.07.2021 г. от 15,00 ч., като закупуването на тръжна документация и оглед на обекта се извършват до 16,00 ч. на 15.07.2021 г. Предложенията за участие се подават до 12,00 ч. на 16.07.2021 г., внасянето на депозит за повторен търг се извършва до 11,00 ч. на 16.07.2021 г.

Допълнителна информация на тел.: 0678/52200; вътр.: 115 и 117.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню