ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ терен №3 с площ от 37 кв. м по схема №ЧВ1, попадаща в поземлен имот с идентификатор 80902.249.198 по кадастралната карта на с. Черни Вит

Община Тетевен на основание Заповед №769/09.11.2020 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №293/16.10.2020 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ терен №3 с площ от 37 кв. м по схема №ЧВ1, попадаща в поземлен имот с идентификатор 80902.249.198 по кадастралната карта на с. Черни Вит, при граници и съседи: улица с идентификатор 80902.249.40; имот с идентификатор 80902.249.185, одобрена от гл. архитект на община Тетевен, за разполагане на преместваем обект, при следните условия:

1. Начална тръжна месечна наемна цена – 135,42 лв. (сто тридесет и пет лв. и 42 ст.), без ДДС.

2. Срок на отдаване – 4 (четири) г.

3. Търгът ще се проведе на 24.11.2020 г. от 15,00 часа в заседателна зала №217 на Общинска администрация – Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия „Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16.00 часа на 23.11.2020 г. в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация – Тетевен, срещу 50 лв., без ДДС .

6. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 12.00 ч. на 24.11.2020 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен.

7. Депозитна вноска за участие – 10 % от първоначалната тръжна месечна наемна цена, внесена в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация - Тетевен или по банков път в срок до 11.00 ч. на 24.11.2020 г.

8. Оглед на имота всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 ч. на 23.11.2020 г., след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с отдел „Общинска собственост“ при Общинска администрация - Тетевен.

9. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, ще се проведе повторен търг на 01.12.2020 г. от 15,00 ч., като закупуването на тръжна документация и оглед на обекта се извършват до 16.00 ч. на 30.11.2020 г. Предложенията за участие се подават до 12.00 часа на 01.12.2020 г., внасянето на депозит за повторен търг се извършва до 11.00 часа на 01.12.2020 г.

Допълнителна информация на тел.: 0678/52200; вътр.: 115 и 117.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню