ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на: поземлен имот с идентификатор 72343.500.8133

Община Тетевен на основание Заповед №692/16.10.2020 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №278/24.09.2020 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на: поземлен имот с идентификатор 72343.500.8133 (седемдесет и две хиляди триста четиридесет и три, точка, петстотин, точка, осем хиляди сто тридесет и три ), област Ловеч, община Тетевен, гр. Тетевен, вид собствeност - общинска частна, вид територия - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 m), площ 365(триста шестдесет и пет) кв. м, квартал 88, парцел XXXII, по одобрената КККР на гр. Тетевен със Заповед № РД-18-16/06.03.2009 г. на Изпълнителен Директор на АГКК и Заповед за изменение на КККР № КД-14-11-1119/22.08.2013 г. на Началника на СГКК – Ловеч при граници: 72343.500.8135; 72343.500.8134, 72343.500.7001 и 72343.500.8132, актуван с АОС №7814/25.08.2020 г., вписан с вх. рег. №1780/26.08.2020 г., акт №165, том 5, дело №981/2020 г., имотна партида 51916 на Службата по вписванията гр. Тетевен при следните условия:

1. Начална тръжна цена – 5000,00 (пет хиляди лева) лв., без ДДС

2. Депозитна вноска за участие –10% от началната тръжна цена или сума в размер на 500.00 (петстотин) лв. и се внася в касата на "Център за административно обслужване", на гражданите на Община Тетевен или по международна банкова сметка IBAN BG95 UBBS80023300398910 BIC кода на банката е: UBBS BGSF – ОББ”АД, гр. Тетевен в срок до 12:00 часа на 10.11.2020 г.

3. Търгът ще се проведе на 10.11.2020 г. от 14:00 часа  в заседателна зала №217 в сградата на община Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16:00 часа на 09.11.2020 г. в сградата на община Тетевен в Общински център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен,  срещу 70 лв., без ДДС .

6. Заявлението и документите за участие в търга се подават в запечатан плик №1 до 12:00 часа на 10.11.2020 г. в сградата на община Тетевен в "Център за административно обслужване" на гражданите на Община Тетевен, върху който се отбелязва адреса и наименованието на участника, и цялостното описание на обекта на търга.

7. Оглед на имота всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа от 22.10. до 09.11.2020 г.

8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 17.11.2020 г. от 14:00 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16:00 часа на 16.11.2020 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12:00 часа на 17.11.2020 г. в "Център за административно обслужване" в сградата на община Тетевен.

Допълнителна информация на тел.: 0678/5 22 00 - вътрешен: 121.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню