ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост

Община Тетевен на основание Заповед №169/05.03.2020 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №88/10.02.2020 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 62579.121.3(шестдесет и две хиляди петстотин седемдесет и девет, точка, сто двадесет и едно, точка, три), област Ловеч, община Тетевен, с. Рибарица, м. “Хаджийското”, вид собственост - общинска частна, вид територия - земеделска, категория 4, начин на трайно ползване - ливада, площ 2867 (две хиляди осемстотин шестдесет и седем) кв.м., стар номер121003, квартал 0, при граници: 62579.121.30; 62579.121.4; 62579.121.418; 62579.121.419 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Рибарица със заповед № РД-18-1/12.01.2009 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, актуван с АОС №6241, вписан с вх. рег. №380/02.03.2017 г., акт №42, том 2, дело 250/2017 г., имотна партида 3768 на АВ гр. Тетевен при следните условия:

1. Начална тръжна цена – 2000,00 (две хиляди) лв., без ДДС

2. Депозитна вноска за участие –10% от началната тръжна цена или сума в размер на 200.00 (двеста) лв. и се внася в касата на Общинския център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен или по международна банкова сметка IBAN BG88IORT80463310010000, BIC кода на банката е: IORTBGSF – ТБ “Инвестбанк” АД – клон Ловеч в срок до 12:00 часа на 25.03.2020 г.

3. Търгът ще се проведе на 25.03.2020 г. от 14:00 часа  в заседателна зала №217 в сградата на община Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16:00 часа на 24.03.2020 г. в сградата на община Тетевен в Общински център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен,  срещу 70 лв., без ДДС .

6. Заявлението и документите за участие в търга се подават в запечатан плик №1 до 12:00 часа на 25.03.2020 г. в сградата на община Тетевен в Общинския център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен, върху който се отбелязва адреса и наименованието на участника и цялостното описание на обекта на търга.

7. Оглед на имота всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа на 24.03.2020 г.

8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 03.04.2020 г. от 14:00 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16:00 часа на 02.04.2020 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12:00 часа на 03.04.2020 г. в информационния център на Община Тетевен.

Допълнителна информация на тел.: 0678/5 22 00 - вътрешен: 121.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню