ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 07357.163.44

Община Тетевен на основание Заповед №626/02.10.2019 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №1171/23.08.2019 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 07357.163.44, област Ловеч, община Тетевен, с. Български извор, м. “Начовата воденица”, вид собственост - общинска частна, вид територия - земеделска, НТП – изоставена орна земя, площ 334 кв. м, по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Български извор, одобрени със Заповед №РД-18-1790/30.10.2018 г. на Изпълнителен Директор на Агенция по геодезия картография и кадастър (АГКК), актуван с акт за частна общинска собственост №6908/06.11.2018 г., вписан с вх. рег. №2131/07.11.2018 г., акт №175, том. 7, дело №1384/2018 г. партида 47965 на Службата по вписванията гр. Тетевен при следните условия:

1. Начална тръжна цена – 334,00 (триста тридесет и четири) лв., без ДДС

2. Депозитна вноска за участие –10% от началната тръжна цена или сума в размер на 33.40 (тридесет и три лв. и 40 ст.) лв. и се внася в касата на Общинския център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен или по международна банкова сметка IBAN BG88IORT80463310010000, BIC кода на банката е: IORTBGSF – ТБ “Инвестбанк” АД – клон Ловеч в срок до 12:00 часа на 06.11.2019 г.

3. Търгът ще се проведе на 06.11.2019 г. от 14:30 часа  в заседателна зала №217 в сградата на община Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16:00 часа на 05.11.2019 г. в сградата на община Тетевен в Общински център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен,  срещу 70 лв., без ДДС .

               6. Заявлението и документите за участие в търга се подават в запечатан плик №1 до 12:00 часа на 06.11.2019 г. в сградата на община Тетевен в Общинския център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен, върху който се отбелязва адреса и наименованието на участника, и цялостното описание на обекта на търга.

7. Оглед на имота всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа на 05.11.2019 г.

               8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 13.11.2019 г. от 14:30 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16:00 часа на 12.11.2019 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12:00 часа на 13.11.2019 г. в информационния център.

Допълнителна информация на тел.: 0678/5 22 00 - вътрешен: 121.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню