ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ: урегулиран поземлен имот IX (девет) в кв. 9 с площ от 1135 (хиляда сто тридесет и пет) кв. м, по ПУП на с. Бабинци при граници: УПИ VIII, XX XIX, неур

Община Тетевен на основание Заповед №600/24.09.2019 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №1152/25.07.2019 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ: урегулиран поземлен имот IX (девет) в кв. 9 с площ от 1135 (хиляда сто тридесет и пет) кв. м, по ПУП на с. Бабинци при граници: УПИ VIII, XX XIX, неурегулирано и улица с о.к.38а – 39 в кв. 9 (съответстващ на поземлен имот с идентификатор 07884.701.124 област Ловеч, община Тетевен, с. Бабинци, ул. “Кондо Симеонов” №16, вид собственост - общинска частна, вид територия урбанизирана, НТП - ниско застрояване (до 10 m) площ от 1174 кв.м, при граници: ПИ с идентификатори 07884.701.177; 07884.701.128; 07884.4.2; 07884.701.201; 07884.701.121; 07884.701.122 по КККР на с. Бабинци одобрени със Заповед №РД-18-1789/30.10.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК), актуван с АОС №1375/12.05.2008 г., вписан на 19.05.2008 г. под №105, том. 3, д. 576, дв. рег. №997/2008 г. на Службата по вписванията гр. Тетевен при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 4700,00 (четири хиляди и седмстотин) лв., без ДДС
2. Депозитна вноска за участие –10% от началната тръжна цена или сума в размер на 470.00 (четиристотин и седемдесет) лв. и се внася в касата на Общинския център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен или по международна банкова сметка IBAN BG88IORT80463310010000, BIC кода на банката е: IORTBGSF – ТБ “Инвестбанк” АД – клон Ловеч в срок до 12:00 часа на 09.10.2019 г.
3. Търгът ще се проведе на 09.10.2019 г. от 14:30 часа в заседателна зала №217 в сградата на община Тетевен.
4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия “Най – висока предложена цена”.
5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16:00 часа на 08.10.2019 г. в сградата на община Тетевен в Общински център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен, срещу 70 лв., без ДДС .
6. Заявлението и документите за участие в търга се подават в запечатан плик №1 до 12:00 часа на 09.10.2019 г. в сградата на община Тетевен в Общинския център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен, върху който се отбелязва адреса и наименованието на участника, и цялостното описание на обекта на търга.
7. Оглед на имота всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа на 08.10.2019 г.
8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 16.10.2019 г. от 14:00 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16:00 часа на 15.10.2019 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12:00 часа на 16.10.2019 г. в информационния център.
Допълнителна информация на тел.: 0678/5 22 00 - вътрешен: 121.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню