Заповед №554/10.09.2019 год. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землището на с. Галата за стопанската 2019/2020 год.

Посещения: 61

Вижте тук.

Приложение 10 вижте тук.