ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост

Община Тетевен на основание Заповед №535/29.08.2019 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №1153/25.07.2019 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляваща терен с площ от 50 кв. м, попадащи в урегулиран поземлен имот (УПИ) II, кв. 25 по подробния устройствен план (ПУП) на с. Глогово с площ 411 кв. м, отреден за „Търговски обекти“, актуван с акт за общинска собственост №2451/23.08.2010 г., за разполагане на преместваеми обекти на основание чл. 56 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съгласно одобрена схема №ГО1 от главния архитект на община Тетевен, при следните условия:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена – 177,50 лв. (сто седемдесет и седем лв. и 50 ст.), без ДДС.

2. Срок на отдаване – 3 (три) г.

3. Конкурсът ще се проведе на 13.09.2019 г. от 14.00 ч. в заседателна зала №217 на Община Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в конкурса ще бъдат класирани съобразно следните критерии:

КРИТЕРИИ ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ НА ТОЧКИТЕ
1. Предложена цена от 0 до 60 точки;
2. Предложение за вида и размера на преместваемия обект (снимка или схема) от 0 до 40 точки

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16.00 ч. на 12.09.2019 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен, срещу 50 лв., без ДДС .

6. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 12.00 ч. на 13.09.2019 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен.

7. Депозитна вноска за участие – 10 % от първоначалната конкурсна месечна наемна цена, внесена в Информационния център на Общинска администрация - Тетевен или по банков път в срок до 12.00 ч. на 13.09.2019 г.

8. Оглед на имота всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 ч., след представяне на платежен документ за закупена конкурсна документация и предварително съгласуване с отдел „Общинска собственост“ при Общинска администрация - Тетевен.

9. Kогато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, ще се проведе повторен конкурс на 20.09.2019 г. от 14.00 ч., като закупуването на конкурсна документация и оглед на обекта се извършват до 16.00 ч. на 19.09.2019 г. Предложенията за участие, внасянето на депозит за повторен конкурс се извършват до 12.00 часа на 20.09.2019 г.

Допълнителна информация на тел.: 0678/52200; вътр.: 115 и 117.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню