ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 72343.14.253

Община Тетевен на основание Заповед №229/23.04.2019 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №1030/28.02.2019 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 72343.14.253 (седемдесет и две хиляди триста четиридесет и три, точка, четиринадесет, точка, двеста петдесет и три), област Ловеч, община Тетевен, гр. Тетевен, м. “Лазарините”, вид територия - земеделска, категория 4 (четвърта), НТП - друг вид земеделска земя, с площ от 8659 (осем хиляди шестстотин петдесет и девет) кв. м., при граници: ПИ с идентификатори 72343.14.200; 72343.14.159; 72343.14.160; 72343.14.181; 72343.14.254 и 72343.14.255 по КККР на гр. Тетевен, одобрена със Заповед № РД-18-516/06.03.2009 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, актуван с акт за общинска собственост №6924/27.11.2018 г., вписан под №2251/28.11.2018 г., акт №55, том 8, дело №1468/2018 г., партида №48110 на АВ гр. Тетевен при следните условия:

1. Начална тръжна цена – 7300,00 (седем хиляди и триста) лв., без ДДС

2. Депозитна вноска за участие –10% от началната тръжна цена или сума в размер на 730.00 (седемстотин и тридесет) лв. и се внася в касата на Общинския център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен или по международна банкова сметка IBAN BG88IORT80463310010000, BIC кода на банката е: IORTBGSF – ТБ “Инвестбанк” АД – клон Ловеч в срок до 12:00 часа на 14.05.2019 г.

3. Търгът ще се проведе на 14.05.2019 г. от 14:00 часа  в заседателна зала №217 в сградата на община Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16:00 часа на 13.05.2019 г. в сградата на община Тетевен в Общински център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен,  срещу 70 лв., без ДДС .

6. Заявлението и документите за участие в търга се подават в запечатан плик №1 до 12:00 часа на 14.05.2019 г. в сградата на община Тетевен в Общинския център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен, върху който се отбелязва адреса и наименованието на участника, и цялостното описание на обекта на търга.

7. Оглед на имота всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа на 13.05.2019 г.

8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 21.05.2019 г. от 14:00 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16:00 часа на 20.05.2019 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12:00 часа на 21.05.2019 г. в информационния център.

Допълнителна информация на тел.: 0678/5 22 00 - вътрешен: 121.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню