ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 72343.501.8121

Община Тетевен на основание Заповед №205/10.04.2019 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №1034/28.02.2019 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 72343.501.8121 (седемдесет и две хиляди триста четиридесет и три, точка, петстотин и едно, точка, осем хиляди сто двадесет и едно), област Ловеч, община Тетевен, гр. Тетевен, вид територия - урбанизирана, НТП – ниско застрояване, с площ 450(четиристотин и петдесет) кв. м., (УПИ XXIV, кв. 204 по ПУП на гр. Тетевен), по КККР на гр. Тетевен, при граници: ПИ с идентификатори 72343.501.8122; 72343.62.146; 72343.501.8120; 72343.501.5041, одобрена със Заповед № РД-18-516/06.03.2009 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със Заповед №18-9351-02.11.2018 г. на Началника на СГКК-Ловеч, актуван с акт за общинска собственост №6992/05.02.2019 г., вписан под №187/06.02.2019 г., акт №1144, том 1, дело №117/2019 г., партида №48413 на АВ гр. Тетевен при следните условия:

1. Начална тръжна цена – 4800,00 (четири хиляди и осемстотин) лв., без ДДС

2. Депозитна вноска за участие –10% от началната тръжна цена или сума в размер на 480.00 (четиристотин и осемдесет) лв. и се внася в касата на Общинския център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен или по международна банкова сметка IBAN BG88IORT80463310010000, BIC кода на банката е: IORTBGSF – ТБ “Инвестбанк” АД – клон Ловеч в срок до 12:00 часа на 10.05.2019 г.

3. Търгът ще се проведе на 10.05.2019 г. от 14:00 часа  в заседателна зала №217 в сградата на община Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16:00 часа на 09.05.2019 г. в сградата на община Тетевен в Общински център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен,  срещу 70 лв., без ДДС .

6. Заявлението и документите за участие в търга се подават в запечатан плик №1 до 12:00 часа на 10.05.2019 г. в сградата на община Тетевен в Общинския център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен, върху който се отбелязва адреса и наименованието на участника, и цялостното описание на обекта на търга.

7. Оглед на имота всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа на 09.05.2019 г.

8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 17.05.2019 г. от 14:00 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16:00 часа на 16.05.2019 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12:00 часа на 17.05.2019 г. в информационния център.

Допълнителна информация на тел.: 0678/5 22 00 - вътрешен: 121.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню