ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост

Община Тетевен на основание Заповед №184/03.04.2019 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №1029/28.02.2019 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 07357.701.493 (нула седем хиляди триста петдесет и седем, точка, седемстотин и едно, точка, четиристотин деветдесет и три), област Ловеч, община Тетевен, с. Български извор, ул. “Бузлуджа”, вид територия - урбанизирана, НТП - ниско застрояване, площ 2403 (две хиляди четиристотин и три) кв. м., ведно със сграда с идентификатор 07357.701.493.1, със застроена площ 222 кв. м с предназначение селскостопанска сграда по одобрена със Заповед № РД-18-1790/30.10.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, КККР на с. Българки извор при граници: 07357.142.1; 07357.701.728; 07357.701.1475; 07357.701.1472 по КККР на с. Български извор, одобрени със Заповед № РД-18-1790/30.10.2018 г. на Изпълнителен Директор, актуван с акт за общинска собственост №6982/01.02.2019 г., вписан под №169/04.02.2019 г., акт №96, том 1, дело №99/2019 г., партида №48389 и 48390 на СВ гр. Тетевен при следните условия:

            1. начална тръжна месечна наемна цена – 100.00 (сто) лв. без ДДС;

            2. депозитът за участие е в размер на 10% от началната тръжна месечна наемна цена или сума в размер на 10.00 (десет) лв., и се внасят в касата, находяща се в сградата на Общинския център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен или по международна банкова сметка IBANBG88IORT80463310010000, BIC кода на банката е: IORTBGSF – ТБ “Инвестбанк” АД – клон Ловеч, офис Тетевен в срок до 12:00 часа на 18.04.2019 г;

           3. срок на отдаване под наем - 3 (три) г. от сключване на договора.

            4. Подадените предложения за участие в търга да бъдат класирани съобразно критерия, “най – висока” предложена цена.

            5. Документацията за участие се закупува до 16:00 часа на 17.04.2019 г. в Информационния център на ОбА Тетевен, цена – 50 лв. без ДДС.

            6. Предложенията на участниците в търга се подават в Общинския център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен в запечатан плик до 12:00 часа на 18.04.2019 г.

            7. Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 18.04.2019 г. от 15:00 часа в заседателна зала №217, находяща се на втори етаж в сградата на община Тетевен.

            8. Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 12:00 часа на 17.04.2019 г.

           9. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение за участие, повторен търг да се проведе на 25.04.2019 г. от 15:00 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16:00 часа на 24.04.2019 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12:00 часа на 25.04.2019 г. в информационния център.

                 Допълнителна информация на тел.: 0678/5 22 00 - вътрешен: 121.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню