ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост

Община Тетевен на основание Заповед №159/29.03.2019 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №1033/28.02.2019 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 07357.701.701 (нула седем хиляди триста петдесет и седем, точка, седемстотин и едно, точка, седемстотин и едно), област Ловеч, община Тетевен, с. Български извор, ул. “Райна Княгиня“, вид територия - урбанизирана, НТП - ниско застрояване, площ 1028 (хиляда двадесет и осем) кв. м., номер по предходен план 356, кв.43, парцел: I, при граници: 07357.701.1446; 07357.701.1354; 07357.701.356; 07357.701.700; 07357.701.1440 по КККР на с. Български извор, одобрени със Заповед № РД-18-1790/30.10.2018 г. на Изпълнителен Директор, актуван с акт за общинска собственост №6983/01.02.2019 г., вписан под №170/04.02.2019 г., акт №97, том 1, дело №100/2019 г., партида №3862 на АВ гр. Тетевен при следните условия:

1. Начална тръжна цена – 7700,00 (седем хиляди и седемстотин) лв., без ДДС.

2. Депозитна вноска за участие –10% от началната тръжна цена или сума в размер на 770.00 (седемстотин и седемдесет.) лв. и се внася в касата на Общинския център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен или по международна банкова сметка IBAN BG88IORT80463310010000, BIC кода на банката е: IORTBGSF – ТБ “Инвестбанк” АД – клон Ловеч в срок до 12:00 часа на 18.04.2019 г..

3. Търгът ще се проведе на 18.04.2019 г. от 14:00 часа  в заседателна зала №217 в сградата на община Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16:00 часа на 17.04.2019 г. в сградата на община Тетевен в Общински център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен,  срещу 70 лв., без ДДС .

6. Заявлението и документите за участие в търга се подават в запечатан плик №1 до 12:00 часа на 18.04.2019 г. в сградата на община Тетевен в Общинския център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен, върху който се отбелязва адреса и наименованието на участника, и цялостното описание на обекта на търга.

7. Оглед на имота всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа на 17.04.2019 г.

8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 25.04.2019 г. от 14:00 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16:00 часа на 24.04.2019 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12:00 часа на 25.04.2019 г. в информационния център.

Допълнителна информация на тел.: 0678/5 22 00 - вътрешен: 121.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню