ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост

Община Тетевен на основание Заповед №97/27.02.2019 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №923/26.10.2018 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ: поземлен имот №154, м. 2 в местнотта "Рупци", землище с. Гложене с площ от 370.00 (триста и седемдесет) кв. м. по план по §4 от ЗСПЗЗ, одобрен със заповед на Областен управител гр. Ловеч №646/17.11.2004 г., при граници на имота: ПИ с №155; край на параграф 4; ПИ№153; ПИ №157 и ПИ №158, актуван с АОС №№6735/10.09.2018 г., вписан под №190, том. 5, д. 988/2018 г., партида №47360 на Служба по вписванията гр. Тетевен. /Поземлен имот 15165.704.154, област Ловеч, община Тетевен, с. Гложене, ул. РУПЦИ, вид собств. Общинска частна, вид територия - Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 370 кв. м., по одобрена със Заповед №РД-18-1787/30.10.2018 г. на ИД на АГКК, КККР на с. Гложоне / при следните условия.

1. Начална тръжна цена – 3800,00 (три хиляди и осемстотин) лв. без ДДС

2. Депозитна вноска за участие – 10 % от първоначалната тръжна цена, внесена в Информационния център на Общинска администрация - Тетевен или по банков път в срок до 12. 00 ч. на 19.03.2019 г.

3. Търгът ще се проведе на 19.03.2019 г. от 14.00 ч.  в заседателна зала №217 на Общинска администрация – Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16.00 ч. на 18.03.2019 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен,  срещу 70 лв., без ДДС .

6. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 12.00 ч. на 19.03.2019 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен.

7. Оглед на имота всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. на 18.03.2019 г.

8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 26.03.2019 г. от 14,00 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16.00 часа на 25.03.2019 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12.00 часа на 26.03.2019 г. в информационния център.

Допълнителна информация на тел.: 0678/5 22 00 - вътрешен: 121.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню