Публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, представляващ павилион за закуски с площ от 22 кв.м., находящ се в двора на Средно училище "Георги Бенковски" - Тетевен

Средно училище "Георги Бенковски" Тетевен, на основание Решение № 1003 /31.01.2019 г, на ОбС - Тетевен и при условията на «Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество», ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, представляващ павилион за закуски с площ от 22 кв.м., находящ се в двора на Средно училище "Георги Бенковски" - Тетевен, актуван с АОС № 898 / 20.03.2006 г., при следните условия :
1. Начална месечна наемна цена – 117,74 лв. /сто и седемнадесет лв. и 74 ст./
2. Стъпка на наддаване - 11,77 лв., 10 % от началната тръжна цена.
3. Публичният таен търг ще се проведе от 10.00 часа на 01.03.2019 г. в Средно училище "Георги Бенковски" - Тетевен - Информационен център.
4. Срок място и цена за закупуване на документация за участие - до 12.00 часа на 28.02.2019 г. в касата на Средно училище "Георги Бенковски" - Тетевен, цена - 20 лева.
5. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 16.00 часа на 28.02.2019 г. в деловодството на Средно училище "Георги Бенковски" - Тетевен.
6. Депозитна вноска за участие - 11,77 лв., 10 % от началната тръжна цена; внася се в касата на Информационния център на Община Тетевен или по банков път.
7. Оглед на обекта всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа.
8. В случай, че публичният търг не се проведе на 01.03.2019 г., повторен търг ще се проведе на 11.03.2019 г. от 10.00 часа.
9. Допълнителна информация на тел. 0678 / 5- 23-89, 5- 20-82, 5-24-36.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню