ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на място №1 за разполагане на преместваем обект „Павилион за търговска дейност“

                Община Тетевен на основание Заповед №39/23.01.2019 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №924/26.10.2018 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на място №1 за разполагане на преместваем обект „Павилион за търговска дейност“ - общинска собственост с размери 6,00 кв. м, попадащ в имот с идентификатор 62579.502.19 по КККР на с. Рибарица (УПИ III, кв. 55 по регулационен план), целият с площ от около 4 800 кв. м, актуван с акт за публична общинска собственост №96/2004 г., съгласно одобрена схема №Р1 от гл. архитект на община Тетевен, при следните условия:

1. Начална тръжна месечна наемна цена – 20,70 лв. (двадесет лв. и 70 ст.), без ДДС.

2. Срок на отдаване – 3 (три) г.

3. Търгът ще се проведе на 07.02.2019 г. от 14.00 ч. в заседателна зала №217 на Общинска администрация – Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия “Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16.00 ч. на 06.02.2019 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен, срещу 50 лв., без ДДС.

6. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 12.00 ч. на 07.02.2019 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен.

7. Депозитна вноска за участие – 10 % от първоначалната тръжна месечна наемна цена, внесена в Информационния център на Общинска администрация - Тетевен или по банков път в срок до 12.00 ч. на 07.02.2019 г.

8. Оглед на имота всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 ч. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с отдел „Общинска собственост“ при Общинска администрация — Тетевен.

9. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, ще се проведе повторен търг на 14.02.2019 г. от 14.00 ч., като закупуването на тръжна документация и оглед на обекта се извършват до 16.00 ч. на 13.02.2019 г. Предложенията за участие, внасянето на депозит за повторен търг се извършват до 12.00 часа на 14.02.2019 г.

            Допълнителна информация на тел.: 0678/52200; вътр.: 115 и 117.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню