ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, представляващи помещение с площ от 15 кв. м, находящо се в сградата на Кметство с. Васильово

                Община Тетевен на основание Заповед №36/18.01.2019 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №970/19.12.2018 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, представляващи помещение с площ от 15 кв. м, находящо се в сградата на Кметство с. Васильово, актувана с АОС №110/1999 г. и помещение с площ от 26 кв. м, находящо се в сградата на Кметство с. Голям Извор, актувана с АОС №51/1998 г., с предназначение монтиране на оборудване за предоставяне на телекомуникационни услуги, обслужващи тези населени места, при следните условия:

1. Начална тръжна месечна наемна цена – 141,45 лв. (сто четиридесет и един лв. и 45 ст.), без ДДС.

2. Срок на отдаване – 3 (три) г.

3. Търгът ще се проведе на 31.01.2019 г. от 14.00 ч. в заседателна зала №217 на Общинска администрация – Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия “Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16.00 ч. на 30.01.2019 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен, срещу 50 лв., без ДДС.

6. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 12.00 ч. на 31.01.2019 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен.

7. Депозитна вноска за участие – 10 % от първоначалната тръжна месечна наемна цена, внесена в Информационния център на Общинска администрация - Тетевен или по банков път в срок до 12.00 ч. на 31.01.2019 г.

8. Помещенията да се използват за монтиране на оборудване за предоставяне на телекомуникационни услуги.

8. Оглед на имотите - всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 ч. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.

9. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, ще се проведе повторен търг на 07.02.2019 г. от 14.00 ч., като закупуването на тръжна документация и оглед на обекта се извършват до 16.00 ч. на 06.02.2019 г. Предложенията за участие, внасянето на депозит за повторен търг се извършват до 12.00 часа на 07.02.2019 г.

            Допълнителна информация на тел.: 0678/52200; вътр.: 115 и 117.

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню