ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост

Община Тетевен на основание Заповед №29/08.01.2019 г. на Кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №949/23.11.2018 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ: поземлен имот с идентификатор 72343.501.451 с площ от 414.00 кв. м по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Тетевен, одобрена със Заповед № РД-18-16/06.03.2009 г. (съответстващ на урегулиран поземлен имот XVIII, кв. 187 по ПУП на гр. Тетевен, утвърден със Заповед №96/1981 г. и ЧИРП със Заповед №324/1990 г. с площ от 411.00 кв. м ), актуван с акт за общинска собственост №1481/29.07.2008 г., вписан на 08.08.2008 г., под №31, том VI, д. 1156, дв. рег. №1778/2008 г., имотна партида №844 в Агенцията по Вписванията при следните условия.

1. Начална тръжна цена – 6000,00 (шест хиляди лв.) лв. без ДДС

2. Депозитна вноска за участие – 10 % от първоначалната тръжна цена, и се внася в Информационния център на Общинска администрация - Тетевен или по банков път в срок до 12. 00 ч. на 07.02.2019 г.

3. Търгът ще се проведе на 07.02.2019 г. от 15.00 ч.  в заседателна зала №217 на Общинска администрация – Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16.00 ч. на 06.02.2019 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен,  срещу 70 лв., без ДДС .

6. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 12.00 ч. на 07.02.2019 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен.

7. Оглед на имота всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. на 06.02.2019 г.

8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 14.02.2019 г. от 15,00 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16.00 часа на 13.02.2019 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12.00 часа на 14.02.2019 г. в информационния център.

Допълнителна информация на тел.: 0678/5 22 00 - вътрешен: 121.

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню