"МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД, на основание Заповед № 090/21.11.2018г. обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството, с цел поставяне и експлоатация на кафе - машини

О Б Я В А

"МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД, на основание Заповед № 090/21.11.2018г. обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството, с цел поставяне и експлоатация на кафе - машини, както следва:

  • обект А с площ от 1 кв. м., на партерен етаж на сграда „Поликлиника";
  • обект Б с площ от 1 кв. м., на първи етаж на сграда „Поликлиника";
  • обект В с площ от 1 кв. м., на втори етаж на сграда „Поликлиника";
  • обект Г с площ от 1 кв. м., на партерен етаж, срещу входа на сграда „Стационар";
  • обект Д с площ от 1 кв. м., на партерен етаж, вдясно от входа на сграда „Стационар".

1. Начална наемна цена за всеки отделен обект 65 /шестдесет и пет/ лв. без ДДС;

2. Срок на договора за наем – 3 /три/ години;

3.1. Право на участие в търга имат еднолични търговци и юридически лица;

3.2. Всеки един отделен обект е предмет на тръжна процедура.

3.3. Всеки участник има право да участва за всички или за отделен обект.

4. Не може да участва в търга кандидат, който е:

4.1. Обявен в несъстоятелност;

4.2. Е в производство по обявяване в несъстоятелност;

4.3. Е в производство по обявяване в ликвидация;

4.4. При подаване на заявлението за участие кандидатът установява обстоятелствата по т.4.1, 4.2 и 4.3 с декларация по образец. При подписване на договор спечелилият кандидат представя удостоверение от Фирмено отделение на съответния съд за обстоятелствата по т.4.1, 4.2 и 4.3.

5. Условие на търга – поставяне и експлоатация на кафе – машини на всеки обект.

6. Депозитът за участие в търга е 10% от началната наемна цена без ДДС, изчислен на брой обекти, за които се участва. Депозитната вноска за участие се внася в касата на дружеството до 16,00 часа на 07.12.2018 год.;

7. Документацията се закупува до 14,00 часа на 07.12.2018 год. от счетоводството на "МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД срещу сумата от 20,00 лв. без ДДС.

8. Предложенията за участие в търга се подават до 16,00 часа на 07.12.2018 год. при завеждащ „Личен състав” на "МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД.

9. Търгът ще се проведе от 10,00 часа на 10.12.2018 год. в заседателната зала на "МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД;

10. Оглед на обектите може да се прави всеки работен ден от 8,00 до 12,00 часа.

            За допълнителна информация: тел. 0678/531 71, 0678/533 11

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню