ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост

Община Тетевен на основание Заповед №702/26.10.2018 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №907/27.09.2018 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ: урегулиран поземлен имот (УПИ) XI (единадесети), квартал 7 (седми) с площ от 450.00 (четиристотин и петдесет) кв. м по подробния устройствен план (ПУП) на с. Галата, одобрен със Заповед №1144/1982 г., при граници на имота: улица с о. к. 8-9 и УПИ X , актуван с акт за частна общинска собственост №1774/22.12.2008 г., вписан на 28.09.2009 г. под №150, том V, дв. рег. №1316/2009 г., имотна партида 4771 на Службата по вписванията гр. Тетевен при следните условия:

1. Начална тръжна цена – 4420,00 (четири хиляди четиристотин и двадесет) лв.

2. Депозитна вноска за участие –10% от началната тръжна цена или сума в размер на 442.00 (четиристотин четиридесет и два) лв. и се внася в касата на Общинския център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен или по международна банкова сметка IBAN BG88IORT80463310010000, BIC кода на банката е: IORTBGSF – ТБ “Инвестбанк” АД – клон Ловеч в срок до 12:00 часа на 15.11.2018 г.

3. Търгът ще се проведе на 15.11.2018 г. от 14:00 часа  в заседателна зала №217 в сградата на община Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16:00 часа на 14.11.2018 г. в сградата на община Тетевен в Общински център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен,  срещу 70 лв., без ДДС .

6. Заявлението и документите за участие в търга се подават в запечатан плик №1 до 12:00 часа на 15.11.2018 г. в сградата на община Тетевен в Общинския център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен, върху който се отбелязва адреса и наименованието на участника, и цялостното описание на обекта на търга.

7. Оглед на имота всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа на 14.11.2018 г.

8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 22.11.2018 г. от 14:00 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16:00 часа на 21.11.2018 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12:00 часа на 22.11.2018 г. в информационния център.

Допълнителна информация на тел.: 0678/5 22 00 - вътрешен: 121.

                                                                                                      

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню