ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост

Община Тетевен на основание Заповед №515/13.08.2018 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №873/20.07.2018 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ: поземлен имот №110, кв. 2 в местнотта "Рупци", землище с. Гложене с площ от 403,56 (четиристотин и три цяло и петдесет и шест) кв.м. по план по §4 от ЗСПЗЗ, одобрен със заповед на Областен управител гр. Ловеч №646/17.11.2004 г., при граници на имота: от две страни улици, ПИ с№№ 11, 109 и 181, актуван с АОС №1197/16.07.2007 г., вписан под №112, том. 6, д. 1211, дв. рег №1871/2007 г., партида №844 на Служба по вписванията гр. Тетевен, при следните условия:

1. Начална тръжна цена – 6 000,00 (шест хиляди) лв. без ДДС;

2. Депозитна вноска за участие – 10 % от началната тръжна цена, внесена в Информационния център на Общинска администрация - Тетевен или по банков път в срок до 12. 00 ч. на 26.09.2018 г.;

3. Търгът ще се проведе на 26.09.2018.2018 г. от 14.00 ч.  в заседателна зала №217 на Общинска администрация – Тетевен;

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”;

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16.00 ч. на 25.09.2018.2018 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен,  срещу 70 лв., без ДДС;

6. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 12.00 ч. на 26.09.2018 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен.

7. Оглед на имота всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. на 25.09.2018 г.

8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 03.10.2018 г. от 14,00 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16.00 часа на 02.10.2018 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12.00 часа на 03.10.2018 г. в информационния център.

Допълнителна информация на тел.: 0678/5 22 00 - вътрешен: 121.

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню