ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост

Община Тетевен на основание Заповед №391/27.06.2018 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №837/30.05.2018 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот X-493 (десет - четиристотин деветдесет и три) в кв. 37 с площ от около 2340 (две хиляди триста и четиридесет) кв. м, ведно с построената в него едноетажна масивна стопанска сграда (Бикарник) със з.п. 200 кв. м, по ПУП на с. Б. Извор, при граници: улица с о.к. 124-150, дере "Говнуша", извън регулация, улица с о.к. 148-149-150, актуван с АОС №6385/06.10.2017 г., вписан под вх. рег. №1736/09.10.2017, акт №123, том VI, д. 1155/2017 г., имотна партида 44964 на Службата по вписванията гр. Тетевенпри следните условия.

1. Начална тръжна цена – 14 000,00 (четиринадесет хиляди) лв.

2. Депозитна вноска за участие – 10 % от първоначалната тръжна месечна наемна цена, внесена в Информационния център на Общинска администрация - Тетевен или по банков път в срок до 12. 00 ч. на 17.07.2018 г.

3. Търгът ще се проведе на 17.07.2018 г. от 14.00 ч.  в заседателна зала №217 на Общинска администрация – Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16.00 ч. на 16.07.2018 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен,  срещу 70 лв., без ДДС .

6. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 12.00 ч. на 17.07.2018 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен.

7. Оглед на имота всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. на 16.07.2018 г.

8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 24.07.2018 г. от 14,00 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16.00 часа на 23.07.2018 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12.00 часа на 24.07.2018 г. в информационния център.

Допълнителна информация на тел.: 0678/5 22 00 - вътрешен: 121.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню