ПУБЛИЧЕН КОНКУРС за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост

Община Тетевен на основание Заповед №326/22.05.2018 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №817/26.04.2018 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН КОНКУРС за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII в кв. 26, с площ от около 2864.00 кв. м по подробния устройствен план (ПУП) на с. Градежница, с отреждане “за обществено ползване”, одобрен със Заповед №24/1964 г. и Заповед за изменение на подробен устройствен план – план за регулация с №936/22.12.2017 г. при граници на имота: УПИ VI, неурегулирано, УПИ VII, улица с о.к. 67-59-118, актуван с АОС №6516/09.03.2018 г., вписан с вх. под №367 от 12.03.2018 г., акт №194 , дело №201/2018 г. на Служба по вписванията гр. Тетевен, при следните условия:

            1.1 начална конкурсна цена21 200.00 (двадесет и една хиляди и двеста) лв., без ДДС.

            1.2. депозитът за участие в конкурса е в размер на 10% от началната конкурсна месечна наемна цена или сума в размер2120.00 (две хиляди сто и двадесет) лв., и се внася в касата на информационния център на Община Тетевен или по международна банкова сметка IBAN BG88IORT80463310010000, BIC кода на банката е: IORTBGSF – ТБ „Инвестбанк” АД – клон Ловеч, офис Тетевен в срок до 12.00 часа на 12.06.2018 г.

            2. Участниците в конкурса могат да бъдат физически и юридически лица.

            3. Условия на конкурса:

           3.1. Имотът да се използва за изграждане на обекти, съответстващи на предназначението по ПИПУП-ПР на с. Градежница, за предоставяне на услуги в сферата на здравеопазването (изграждането на стоматологичен, лекарски кабинет и аптека) и търговията, с необходимата обслужваща инфраструктура;

            3.2. Срок за изграждане на обектите не повече от пет години, от сключване на договора за продажба;

            3.3.Представяне на идеен проект за вида и характера на застрояване в имота, съобразно предвижданията на ПИПУП-ПР;

           4. Подадените предложения за участие в конкурса да бъдат класирани съобразно следните критерии:

КРИТЕРИИ ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ НА ТОЧКИТЕ
4.1 Предложена цена от 0 до 60 точки;
4.2. Идеен проект за изграждане на обекти, съответстващи на предназначението по ПИПУП-ПР на с. Градежница, за предоставяне на услуги в сферата на здравеопазването и търговията, с необходимата обслужваща инфраструктура, съответстващ в максимална степен на изискванията за обем и съдържание, съгласно изискванията на ЗУТ от 0 до 10 точки;
4.3 Срок и стойност на инвестициите за изпълнение на инвестиционния проект от 0 до 30 точки

           

            Предложенията в конкурса се оценяват по посочените критерии, като сбора от точките за всеки критерии представлява крайната оценка на участника в конкурса.

            5. Документацията за участие се закупува до 16.00 ч. на 11.06.2018 г. в Информационния център на ОбА Тетевен, цена – 70 лв., без ДДС.

            6. Предложенията на участниците в конкурса да се подават в Информационния център на Община Тетевен в запечатан плик до 12.00 ч. на 12.06.2018 г.

            7. Конкурсът да се проведе на 12.06.2018 г. от 15.00 ч. в заседателна зала №217 на Община Тетевен.

            8. Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16.00 ч. на 11.06.2018 г.

           9. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, да се проведе повторен конкурс на 19.06.2018 г. от 14.00 ч., като закупуването на конкурсна документация и оглед на обекта се извършват до 16.00 ч. на 18.06.2018 г. Предложенията за участие, внасянето на депозит за повторен конкурс се извършват до 12.00 часа на 19.06.2018 г.

            10. След придобиване на имота, купувачът се задължава да изгради за своя сметка в него обектите, съобразно предложения идеен проект, най-късно в 5(пет) годишен срок от подписването на договора за покупко-продажба. В случай, че не реализира обектите в горепосочения срок, същият се задължава да заплати на продавача неустойка, в размер на покупната цена по договора.

           

Допълнителна информация на тел.: 0678/52200; вътрешен 121.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню