ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за учредяване право на строеж, за изграждане на 2 (два) бр. (с №№ 7 и11 ) незаети гаражи

Община Тетевен на основание Заповед №299/14.05.2018 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №818/26.04.2018 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за учредяване право на строеж, за изграждане на 2 (два) бр. (с №№ 7 и11 ) незаети гаражи с площ на застрояване 18 кв. м., попадащи върху УПИ І-1956, кв.152 по ПУП на гр. Тетевен, целият с площ от 1053 кв. м (а по КККР на гр. Тетевен поземлен имот с идентификатор 72343.500.8039), актуван с АОС № 2003/2009 г., съгласно ПУП-ПЗ, одобрен със заповед № 650/09.11.2010 г., при следните условия:

1. Начална тръжна цена - за гаражно място с площ на застрояване от 18 кв. м – 32.00 лв. /кв. м или 576 лв. без ДДС;

2. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена или сума в размер на 57.60 (петдесет и седем лв. и 60 ст.) за всеки гараж поотделно, като се внася в касата на Информационен център при ОбА Тетевен или по международна банкова сметка IBAN BG88IORT80463310010000, BIC кода на банката е: IORTBGSF – ТБ „Инвестбанк” АД – клон Ловеч, офис Тетевен в срок до 12.00 часа на 12.06.2018 г.;

3. Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 12.06.2018 г. от 14.00 часа в заседателна зала №217 на Общинска администрация – Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”.

5. Документацията за участие се закупува до 16.00 часа на 11.06.2018 г. в Информационния център на ОбА Тетевен, цена – 70 лв. без ДДС.

6. Предложенията на участниците в търга се подават в Информационния център на Община Тетевен в запечатан плик до 12.00 часа на 12.06.2018 г.

7. Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 12.00 часа на 11.06.2018 г.

8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 19.06.2018 г. от 14,00 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16.00 часа на 18.06.2018 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12.00 часа на 19.06.2018 г. в информационния център.

Допълнителна информация на тел.: 0678/52200; вътрешен 121.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню