ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост

Община Тетевен на основание Заповед №235/18.04.2018 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №795/29.03.2018 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ: урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-216 в кв. 24, с площ от около 770.00 кв. м по подробния устройствен план (ПУП) на с. Български извор, одобрен със Заповед №578/1979 г. при граници на имота: от три страни улица и УПИ X, актуван с АОС №75/14.04.2009 г., вписан с вх. под №100, том. 2, дв. рег №592/2004 г. на Служба по вписванията гр. Тетевен при следните условия:

1. начална тръжна цена – 11 300 лв. (единадесет хиляди и триста лева), без ДДС;

2. депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена или сума в размер на 1130.00 (хиляда сто и тридесет лева), като се внася в касата на Информационен център при ОбА Тетевен или по международна банкова сметка IBAN BG88IORT80463310010000, BIC кода на банката е: IORTBGSF – ТБ „Инвестбанк” АД – клон Ловеч, офис Тетевен в срок до 12.00 часа на 11.05.2018 г.

3. Стъпка на наддаване - 10% от началната тръжна цена.

4. Документацията за участие се закупува до 16.00 часа на 10.05.2018 г. в Информационния център на ОбА Тетевен, цена – 70 лв. без ДДС.

5. Предложенията на участниците за участие в търга с явно наддаване се подават в Информационния център на Община Тетевен в запечатан плик до 12.00 часа на 11.05.2018 г.

6. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 11.05.2018 г. от 15.00 часа в заседателна зала №217 на Общинска администрация – Тетевен. Лицата, които представляват участниците, подали предложения, се явяват на търга и се легитимират пред тръжната комисия чрез представяне на документ за самоличност и пълномощно - в случаите на упълномощаване

7. Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 12.00 часа на 11.05.2018 г.

8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение за участие, повторен търг да се проведе на 22.05.2018 г. от 14,00 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16.00 часа на 21.05.2018 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12.00 часа на 22.05.2018 г. в информационния център.

9. След придобиване на имота, купувачът се задължава да изгради за своя сметка в него обект с предназначение „Хуманна аптека“, най-късно в 5/пет/ годишен срок от подписването на договора за покупко-продажба. В случай, че не реализира обекта в горепосочения срок, същият се задължава да заплати на продавача неустойка, в размер на покупната цена по договора.

Допълнителна информация на телефон: 0678/5-22-00, вътр.121.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню