О Б Я В А за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на 74 100 (седемдесет и четири хиляди и сто) дяла, представляващи 100 % от капитала на “Дърворезба” ЕООД гр. Тетевен, регистрирано по ф. д № 2667/1990 год. на Ловешки окръжен

  1. I.Условия за участие в повторен публичен търг с явно наддаване и изисквания към кандидатите, съгласно Наредбата за търговете и конкурсите.

1. Началната тръжна цена за продажбата на 100 % от капитала на “Дърворезба ” ЕООД гр. Тетевен, регистрирано по ф. д №2667/1990 г. на Ловешки окръжен съд, пререгистрирано по ЗТР с ЕИК 820165420 е в размер на 15 000 лв. (петнадесет хиляди) лева.

2. Достигнатата цена на търга се заплаща в деня на сключване на договора, като от нея се приспада внесеният депозит. Собствеността се прехвърля със заплащане на цената и подписването на договора.

3. Стъпката на наддаване е 10 на сто от началната тръжна цена.

4. Депозитът за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена - 1500.00 (хиляда и петстотин) лв. се внася по международна банкова сметка IBAN BG88IORT80463310010000, BIC кода на банката е: IORTBGSF – ТБ Инвестбанк” АД – клон Ловеч, офис Тетевен, в краен срок 16.30 часа на 46-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”, бр. 26 от 23.03.2018 г. – (10.05.2018 г.- четвъртък)

5.Тръжната документация се закупува и получава в сградата на община Тетевен, пл.”Сава Младенов” №9, информационен център, в срок до 17 часа на 44-тия ден от датата на обнародване на решението в ДВ - (08.05.2018 г. – вторник – първия работен ден), срещу цена в размер на 600 (шестстотин) лева без ДДС;

6. Срокът за подаване на предложения за участие в повторен публичен търг – до 17.00 часа на 46-тия ден от обнародване на решението в ДВ - (10.05.2018   г. – четвъртък), подават се в информационен център на Община Тетевен.

Предложенията за участие в повторен публичен търг с явно наддаване се подават в запечатан, непрозрачен плик в срока посочен в решението. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта на приватизация.

7. Срок за извършване на оглед на активите на търговското дружество – до 16 часа на 46-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник”- (10.05.2018 г. – четвъртък).

Допълнителна информация се предоставя чрез молба подадена в инф. център на Община Тетевен и включва оглед на обекта, който се извършва в срок до 16 часа на 46-ия ден от датата на обнародването на решението в ДВ - (10.05.2018 г. – четвъртък).

8. Търгът да се проведе на 47-ия ден от датата на обнародването на решението в ДВ - от 14  часа в сградата на община Тетевен, ет. 2,  стая №217 - (11.05.2018 г. - петък)

9. В приватизацията могат да участват при равни условия всички физически и юридически лица.

Физическите и юридическите лица, членовете на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити, не се допускат до участие в приватизацията, освен ако са погасили задълженията си. Това обстоятелство се удостоверява с декларация по образец подадена от съответното лице.

10. Не се допуска до участие в публичния търг с явно наддаване кандидат който е:

1. обявен в несъстоятелност;

2. в производство по ликвидация;

3. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон

4. има парични задължения към държавата или към общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

При подаване на предложението за участие в публичния търг с явно наддаване, кандидатът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 10, под точки 1 - 4 с декларация по образец.

При подписване на договора за приватизация участникът спечелил търга с явно наддаване е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 10 под точка 4.

              

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню