ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост

Община Тетевен на основание Заповед №21/09.01.2018 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №656/16.11.2017 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 62579.138.31(шест, две, пет, седем, девет, точка, едно, три, осем, точка, три, едно) област Ловеч, община Тетевен, с. Рибарица, м. ЗАВОДНА, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Ливада, площ 533 кв .м., ведно със сграда с идентификатор 62579.138.31.1(шест, две, пет, седем, девет, точка, едно, три, осем, точка, три, едно. точка. едно) – Автомивка със з. п 26 кв. м, по КККР на с. Рибарица одобрена със Заповед № РД-18-1/12.01.2009 г. на Изпълнителен Директор на АГКК при граници: 62579.138.3; 62579.502.320; 62579.138.2; 62579.138.30 и 62579.138.28 актуван с АОС №2633/23.03.2012 г. с площ от 534, вписан на 28.03.2012 г., под №129, том I, д.90, дв. рег. №232/2012 г., имотна партида 15208, 15209 при Службата по Вписванията гр. Тетевен при следните условия.

1. Начална тръжна цена – 25 410,00 (двадесет и пет хиляди четиристотин и десет) лв.

2. Депозитна вноска за участие – 10 % от първоначалната тръжна месечна наемна цена, внесена в Информационния център на Общинска администрация - Тетевен или по банков път в срок до 12. 00 ч. на 26.01.2018 г.

3. Търгът ще се проведе на 26.01.2018 г. от 14.00 ч.  в заседателна зала №217 на Общинска администрация – Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16.00 ч. на 25.01.2018 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен,  срещу 70 лв., без ДДС .

6. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 12.00 ч. на 26.01.2018 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен.

7. Оглед на имота всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. на 25.01.2018 г.

8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 02.02.2018 г. от 14,00 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16.00 часа на 01.02.2018 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12.00 часа на 02.02.2018 г. в информационния център.

Допълнителна информация на тел.: 0678/5 22 00 - вътрешен: 121.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню