Обява за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на 74 100 (седемдесет и четири хиляди и сто) дяла, представляващи 100 % от капитала на “Дърворезба” ЕООД гр. Тетевен

Посещения: 580

О Б Я В А

за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване

за продажба на 74 100 (седемдесет и четири хиляди и сто) дяла, представляващи 100 % от капитала на “Дърворезба” ЕООД гр. Тетевен, регистрирано по ф. д № 2667/1990 год. на Ловешки окръжен съд, пререгистрирано по ЗТР с ЕИК 820165420

съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол

  1. Условия за участие в публичен търг с явно наддаване и изисквания към кандидатите, съгласно Наредбата за търговете и конкурсите.

1. Началната тръжна цена за продажбата на 100 % от капитала на “Дърворезба ” ЕООД гр. Тетевен, регистрирано по ф. д №2667/1990 г. на Ловешки окръжен съд, пререгистрирано по ЗТР с ЕИК 820165420 е в размер на 30 000 лв. (тридесет хиляди) лева.

2. Достигнатата цена на търга се заплаща в деня на сключване на договора, като от нея се приспада внесеният депозит. Собствеността се прехвърля със заплащане на цената и подписването на договора.

3. Стъпката на наддаване е 10 на сто от началната тръжна цена.

4. Депозитът за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена - 3000.00 (три хиляди) лв. се внася по международна банкова сметка IBAN BG88IORT80463310010000, BIC кода на банката е: IORTBGSF – ТБ Инвестбанк” АД – клон Ловеч, офис Тетевен, в краен срок 16.30 часа на 46-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”, бр. 87 от 31.10.2017 г. –.(18.12.2017 г.- първият работен ден - ПОНЕДЕЛНИК)

5.Тръжната документация се закупува и получава в сградата на община Тетевен, пл.”Сава Младенов” №9, информационен център, в срок до 17 часа на 44-тия ден от датата на обнародване на решението в ДВ - (14.12.2017 г. - ЧЕТВЪРТЪК), срещу цена в размер на 600 (шестстотин) лева без ДДС;

6. Срокът за подаване на предложения за участие в търга – до 17.00 часа на 46-тия ден от обнародване на решението в ДВ - (18.12.2017 г. – ПОНЕДЕЛНИК ( първи работен ден след срока), подават се в информационен център на Община Тетевен.

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават в запечатан, непрозрачен плик в срока посочен в решението. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта на приватизация.

7. Срок за извършване на оглед на активите на търговското дружество – до 16 часа на 46-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник”- (18.12.2017 г. –  ПОНЕДЕЛНИК (първи работен ден след срока ).

Допълнителна информация се предоставя чрез молба подадена в инф. център на Община Тетевен и включва оглед на обекта, който се извършва в срок до 16 часа  на 46-ия ден от датата на обнародването на решението в ДВ - (18.12.2017 г. – първи работен ден след срока-  ПОНЕДЕЛНИК).

8. Търгът да се проведе на 49-ия ден от датата на обнародването на решението в ДВ - от 14  часа в сградата на община Тетевен, ет. 2,  стая №217 - (19.12.2017 г.-ВТОРНИК)

9. В приватизацията могат да участват при равни условия всички физически и юридически лица.

Физическите и юридическите лица, членовете на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити, не се допускат до участие в приватизацията, освен ако са погасили задълженията си. Това обстоятелство се удостоверява с декларация по образец подадена от съответното лице.

10. Не се допуска до участие в публичния търг с явно наддаване кандидат който е:

1. обявен в несъстоятелност;

2. в производство по ликвидация;

3. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон

4. има парични задължения към държавата или към общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

При подаване на предложението за участие в публичния търг с явно наддаване, кандидатът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 10, под точки 1 - 4 с декларация по образец.

При подписване на договора за приватизация участникът спечелил търга с явно наддаване е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 10 под точка 4.