ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост

                Община Тетевен на основание Заповед №812/07.11.2017 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №604/05.09.2017 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, актуван с АОС №584/04.05.2004 год.,  представляващ: І-ви етаж на тяло Б, на масивна триетажна сграда “Читалище”, включващ следните помещения: сладкарница, санитарни помещения и тераса с обща площ 433 кв. м, попадаща в УПИ VІІІ, кв. 40 по ПУП на гр. Тетевен, при следните условия:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена – 733,59 лв. (седемстотин тридесет и три лв. и 59 ст.), без ДДС.

2. Срок на отдаване – 5 (пет) г.

3. Конкурсът ще се проведе на 22.11.2017 г. от 14.00 ч.  в заседателна зала №217 на Общинска администрация – Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в конкурса ще бъдат класирани съобразно следните критерии:

КРИТЕРИИ ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ НА ТОЧКИТЕ
1. Предложена цена от 0 до 50 точки;
2. Идеен проект за ремонт и реконструкция на имота от 0 до 20 точки;
3. Стойност на инвестициите за изпълнение на идейния проект от 0 до 30 точки;

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16.00 ч. на 21.11.2017 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен,  срещу 50 лв., без ДДС .

6. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 12.00 ч. на 22.11.2017 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен.

7. Депозитна вноска за участие – 10 % от първоначалната конкурсна месечна наемна цена, внесена в Информационния център на Общинска администрация - Тетевен или по банков път в срок до 12.00 ч. на 22.11.2017 г.

8. Оглед на имота всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 ч.

9. Kогато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, да се проведе повторен конкурс на 29.11.2017 г. от 14.00 ч., като закупуването на конкурсна документация и оглед на обекта се извършват до 16.00 ч. на 28.11.2017 г. Предложенията за участие, внасянето на депозит за повторен конкурс се извършват до 12.00 часа на 29.11.2017 г.

Допълнителна информация на тел.: 0678/52200; вътр.: 115 и 117.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню