ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост

Посещения: 559

Община Тетевен на основание Заповед №778/25.10.2017 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №614/05.10.2017 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-215, квартал 42 (четиридесет и две) с площ от 495 (четиристотин деветдесет и пет) кв. м по подробния устройствен план (ПУП) на с. Градежница, одобрен със Заповед №1256/1982 г., при граници на имота: улица с о. к. 129-128, УПИ V-214 и неурегулирано, актуван с АОС №373/31.03.2003 г., вписан на 29.07.2005 г. под №65, том VII, дело №1337, дв. рег. №2058/2005 г., имотна партида 844 в Служба по вписванията гр. Тетевен при следните условия.
1. Начална тръжна цена – 3740.00 (три хиляди седемстотин и четиридесет) лв.
2. Депозитна вноска за участие – 10 % от първоначалната тръжна месечна наемна цена, внесена в Информационния център на Общинска администрация - Тетевен или по банков път в срок до 12. 00 ч. на 22.11.2017 г.
3. Търгът ще се проведе на 22.11.2017 г. от 14.00 ч.  в заседателна зала №217 на Общинска администрация – Тетевен.
4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”.
5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16.00 ч. на 21.11.2017 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен,  срещу 70 лв. без ДДС .
6. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 12.00 ч. на 22.11.2017 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен.
7. Оглед на имота всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. на 21.11.2017 г.
8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 29.11.2017 г. от 14.00 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16.00 часа на 28.11.2017 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12.00 часа на 29.11.2017 г. в информационния център.
Допълнителна информация на тел.: 0678/5 22 00 - вътрешен: 121.