ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост

Община Тетевен на основание Заповед №586/11.08.2017 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №569/20.07.2017 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 62579.502.226 с площ от 1321 (хиляда триста двадесет и един) кв.м по КККР на с. Рибарица, одобрен със Заповед № РД-18-1/12.01.2009 г. и изменение със Заповед № КД-14-11-896/11.08.2011 г. на Началника на СГКК-Ловеч (УПИ XIX, кв. 69 по ПУП на с. Рибарица, отреден за “Паркинг” с площ от 1322 кв. м), при граници: ПИ с идентификатори 62579.502.529; 62579.502.526; 62579.502.527 и 62579.502.446, актуван с АОС №2583/2011 г., вписан на 07.11.2011 г., под №72, том V, Рег. № 1471/2011 г., партида № 8210 в Агенцията по вписванията гр. Тетевен при следните условия:

1. Начална тръжна цена – 20 800,00 (двадесет хиляди и осемстотин) лв.;

2. Депозитна вноска за участие – 10 % от първоначалната тръжна месечна наемна цена, внесена в Информационния център на Общинска администрация - Тетевен или по банков път в срок до 12. 00 ч. на 12.09.2017 г.;

3. Търгът ще се проведе на 12.09.2017 г. от 15.00 ч.  в заседателна зала №217 на Общинска администрация – Тетевен;

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”;

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16.00 ч. на 11.09.2017 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен,  срещу 70 лв., без ДДС;

6. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 12.00 ч. на 12.09.2017 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен;

7. Оглед на имота всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. на 11.09.2017 г.

8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 19.09.2017 г. от 15,00 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16.00 часа на 18.09.2017 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12.00 часа на 19.09.2017 г. в информационния център;

Допълнителна информация на тел.: 0678/5 22 00 - вътрешен: 121.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню