ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за учредяване право на строеж, за изграждане на 3 (три) бр. с №№ 7, 11 и 12, незаети гаражи

Община Тетевен на основание Заповед №58511.08.2017 г. на Кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №568/20.07.2017 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за учредяване право на строеж, за изграждане на 3 (три) бр. с №№ 7, 11 и 12, незаети гаражи с площ на застрояване 18 кв. м, попадащи върху УПИ І-1956, кв.152  по ПУП на гр. Тетевен, целият с площ от 1053 кв. м (а по КККР на гр. Тетевен поземлен имот с идентификатор 72343.500.8039), актуван с АОС № 2003/2009 г., съгласно ПУП-ПЗ, одобрен със заповед № 650/09.11.2010 г., при следните условия:

                1. Начална тръжна цена - за гаражно място с площ на застрояване от 18 кв. м – 32.00 лв. /кв. м  или 576 лв.  без ДДС;

                2. Депозитът за участие е в размер на 10% от началната тръжна цена или сума в размер на 57.60 (петдесет и седем лв. и 60 ст.) за всеки гараж поотделно, като се внася в касата на Информационен център при ОбА Тетевен или по международна банкова сметка IBAN BG88IORT80463310010000, BIC кода на банката е: IORTBGSF – ТБ „Инвестбанк” АД – клон Ловеч, офис Тетевен  в срок до 12.00 часа на 12.09.2017 г.;

3. Търгът ще се проведе на 12.09.2017 г. от 14.00 ч.  в заседателна зала №217 на Общинска администрация – Тетевен;

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”;

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16.00 ч. на 11.09.2017 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен,  срещу 70 лв., без ДДС.;

6. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 12.00 ч. на 12.09.2017 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен.;

7. Оглед на посочените гаражни места всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. на 11.09.2017 г.;

8. Когато в срока за подаване на предложенията за участие не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 19.09.2017 г. от 14,00 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16.00 часа на 18.09.2017 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12.00 часа на 19.09.2017 г. в информационния център.

Допълнителна информация на тел.: 0678/52200; вътрешен 121.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню