ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост

Община Тетевен на основание Заповед №513/13.07.2017 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №530/22.06.2017 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на  имот - частна общинска собственост, представляващ помещение №4 с площ от 14 кв. м на ІІ-ри етаж в сграда с идентификатор 72343.500.986.1 по кадастралната карта на гр. Тетевен, находяща се на ул. ”Иван Вазов” №42, попадаща в УПИ І, кв. 34 по ПУП на гр. Тетевен, актувана с АОС №157/2000 г., при следните условия:

1. Начална тръжна месечна наемна цена – 69,44 лв. (шестдесет и девет лв. и 44 ст.), без ДДС.

2. Срок на отдаване – 5 (пет) г.

3. Търгът ще се проведе на 27.07.2017 г. от 14.00 ч.  в заседателна зала №217 на Общинска администрация – Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16.00 ч. на 26.07.2017 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен,  срещу 50 лв., без ДДС .

6. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 12.00 ч. на 27.07.2017 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен.

7. Депозитна вноска за участие – 10 % от първоначалната тръжна месечна наемна цена, внесена в Информационния център на Общинска администрация - Тетевен или по банков път в срок до 12.00 ч. на 27.07.2017 г.

8. Оглед на имота всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 ч.

Допълнителна информация на тел.: 0678/52200; вътр.: 115 и 117.

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню