ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост

Община Тетевен на основание Заповед №514/13.07.2017 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №533/22.06.2017 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен №2 с площ от 30 кв. м по схема №ЧВ1, попадаща в поземлен имот с идентификатор 80902.249.198 по кадастралната карта на с. Черни Вит, одобрена от гл. архитект на община Тетевен, за разполагане на преместваем обект, при следните условия:

1. Начална тръжна месечна наемна цена – 101,40 лв. (сто и един лв. и 40 ст.), без ДДС.

2. Срок на отдаване – 3 (три) г.

3. Търгът ще се проведе на 27.07.2017 г. от 15.00 ч.  в заседателна зала №217 на Общинска администрация – Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16.00 ч. на 26.07.2017 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен,  срещу 50 лв., без ДДС .

6. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 12.00 ч. на 27.07.2017 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен.

7. Депозитна вноска за участие – 10 % от първоначалната тръжна месечна наемна цена, внесена в Информационния център на Общинска администрация - Тетевен или по банков път в срок до 12.00 ч. на 27.07.2017 г.

8. Оглед на имота всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 ч.

Допълнителна информация на тел.: 0678/52200; вътр.: 115 и 117.

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню