ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от недвижим имот частна общинска собственост

Община Тетевен на основание Заповед №250/13.04.2017 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №449/23.03.2017 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на  част от недвижим имот частна общинска собственост, представляваща площ от 2 кв. м, находяща се на партерния  етаж в сграда с идентификатор 72343.500.986.1 по КККР на гр. Тетевен, находяща се на ул. Иван Вазов” №42, попадаща в УПИ І, кв. 34 по ПУП на гр. Тетевен, актувана с АОС №157/2000 г., за поставяне на автомат за кафе, при следните условия:

1. Начална тръжна месечна наемна цена – 30,00 ридесет) лв., без ДДС.

2. Срок на отдаване – 3 (три) г.

3. Търгът ще се проведе на 28.04.2017 г. от 15.00 ч.  в заседателна зала №217 на Общинска администрация – Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16.00 ч. на 27.04.2017 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен,  срещу 50 лв., без ДДС .

6. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 12.00 ч. на 28.04.2017 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен.

7. Депозитна вноска за участие – 10 % от първоначалната тръжна месечна наемна цена, внесена в Информационния център на Общинска администрация - Тетевен или по банков път в срок до 12. 00 ч. на 28.04.2017 г.

8. Оглед на имота всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 ч.

Допълнителна информация на тел.: 0678/52200; вътр.: 115 и 117.

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню