ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост

Община Тетевен на основание Заповед №205/29.03.2017 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №411/28.02.2017 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) I, кв. 11 (единадесети) по ПУП на с. Бабинци с площ от 720 (седемстотин и двадесет) кв. м, при граници: улица с о.к 45-44; УПИ II-30, 29; УПИ III и терен извън регулация, актуван с АОС № 2113/19.02.2019 г., вписан на 11.03.2010 г., под № 8, том II, Рег. № 277/2010 г., партида № 7793 в Агенцията по вписванията гр. Тетевен при следните условия.

1. Начална тръжна цена – 2680,00 (две хиляди шестстотин и осемедесет ) лв.

2. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена или сума в размер на 268.00 (двеста шестдесет и осем лева), като се внася в касата на Информационен център при ОбА Тетевен или по международна банкова сметка IBAN BG88IORT80463310010000, BIC кода на банката е: IORTBGSF – ТБ „Инвестбанк” АД – клон Ловеч, офис Тетевен в срок до 12.00 часа на 27.04. 2017 г.

3. Търгът ще се проведе на 27.04.2017 г. от 14.00 ч.  в заседателна зала №217 на Общинска администрация – Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16.00 ч. на 26.04.2017 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен,  срещу 70 лв., без ДДС.

6. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 12.00 ч. на 27.04.2017 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен.

7. Оглед на имота всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 ч.

8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 11.05.2017 г. от 15,00 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16.00 часа на 10.05.2017 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12.00 часа на 2017 г. в информационния център.

Допълнителна информация на тел.: 0678/52200; вътрешен 121.

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню