ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост

Община Тетевен на основание Заповед №154/17.03.2017 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №405/28.02.2017 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на  имот - частна общинска собственост, представляващ помещение №9 с площ от 21,60 кв. м, находящо се в масивна сграда с идентификатор 72343.500.132.3 - “Кооперативен Пазар“, попадаща в УПИ І, кв. 35 по ПУП на гр. Тетевен, актувана с АОС №2630/05.03.2012 г., при следните условия:

1. Начална тръжна месечна наемна цена – 122,27 лв. (сто двадесет и два лв. и 27 ст.), без ДДС.

2. Срок на отдаване – 3 (три) г.

3. Търгът ще се проведе на 31.03.2017 г. от 15.00 ч.  в заседателна зала №217 на Общинска администрация – Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16.00 ч. на 30.03.2017 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен,  срещу 50 лв., без ДДС .

6. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 12.00 ч. на 31.03.2017 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен.

7. Депозитна вноска за участие – 10 % от първоначалната тръжна месечна наемна цена, внесена в Информационния център на Общинска администрация - Тетевен или по банков път в срок до 12. 00 ч. на 31.03.2017 г.

8. Оглед на имота всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 ч.

Допълнителна информация на тел.: 0678/52200; вътр.: 115 и 117.

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню