ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на терен общинска собственост за разполагане на преместваем обект - кафе-автомат с площ от 1 кв. м, попадащ в сервитута на ул. „Чаира“

Община Тетевен на основание Заповед №102/15.02.2017 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №353/28.12.2016 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на терен общинска собственост за разполагане на преместваем обект - кафе-автомат с площ от 1 кв. м, попадащ в сервитута на ул. „Чаира“ с о. к. 167-168-169 по ПУП на гр. Тетевен, съгласно одобрена схема №Т3 от гл. архитект на община Тетевен, при следните условия:

1. Начална тръжна месечна наемна цена – 13,00 лв. (тринадесет лв), без ДДС.

2. Срок на отдаване – 3 (три) г.

3. Търгът ще се проведе на 28.02.2017 г. от 14.00 ч.  в заседателна зала №217 на Общинска администрация – Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16.00 ч. на 27.02.2017 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен,  срещу 50 лв., без ДДС .

6. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 12.00 ч. на 28.02.2017 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен.

7. Депозитна вноска за участие – 10 % от първоначалната тръжна месечна наемна цена, внесена в Информационния център на Общинска администрация - Тетевен или по банков път в срок до 12. 00 ч. на 28.02.2017 г.

8. Оглед на имота всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 ч.

Допълнителна информация на тел.: 0678/52200; вътр.: 115 и 117.

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню