ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от поземлен имот, а именно 400 кв. м от имот №055005

Община Тетевен на основание Заповед №45/25.01.2017 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №360/28.12.2016 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на  част от поземлен имот, а именно 400 кв. м от имот №055005, с обща площ от 67.658 дка, м. ”Шурдовска могила”, землище на с. Рибарица, с начин на трайно ползване – пасище, мера, актуван с АОС №2596/2011 г., при следните условия:

1. Начална тръжна месечна наемна цена – 620,00 (шестстотин и двадесет) лв.

2. Срок на отдаване – 3 (три) г.

3. Търгът ще се проведе на 09.02.2017 г. от 15.00 ч.  в заседателна зала №217 на Общинска администрация – Тетевен.

4. Имотът да се ползва с цел подръжка и експлоатация на изградени електронно - съобщителни съоръжения и свързаната с тях инфраструктура.

5. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”.

6. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16.00 ч. на 08.02.2017 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен,  срещу 50 лв., без ДДС .

7. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 12.00 ч. на 09.02.2017 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен.

8. Депозитна вноска за участие – 10 % от първоначалната тръжна месечна наемна цена, внесена в Информационния център на Общинска администрация - Тетевен или по банков път в срок до 12. 00 ч. на 09.02.2017 г.

9. Оглед на имота всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 ч.

Допълнителна информация на тел.: 0678/52200; вътр.: 115 и 117.

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню