ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на недвижим имот

Община Тетевен на основание Заповед №763/20.10.2016 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №293/28.09.2016 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на  недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 10 кв. м, находящо се на втори етаж в сграда на кметство с. Рибарица с идентификатор 62579.502.19.1.20 по кадастралната карта на с. Рибарица, попадаща в УПИ ІІІ, кв. 56 по ПУП на с. Рибарица, актувана с АОС №96/1999 г., при следните условия:

1. Начална тръжна месечна наемна цена – 45,00 (четиридесет и пет) лв., без ДДС.

2. Срок на отдаване – 3 (три) г.

3. Помещението да се ползва като централа на кабелна разпределителна система.

4. Търгът ще се проведе на 04.11.2016 г. от 14.00 ч.  в заседателна зала №217 на Общинска администрация – Тетевен.

5. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”.

6. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16.00 ч. на 03.11.2016 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен,  срещу 50 лв., без ДДС .

7. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 12.00 ч. на 04.11.2016 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен.

8. Депозитна вноска за участие – 10 % от първоначалната тръжна месечна наемна цена, внесена в Информационния център на Общинска администрация - Тетевен или по банков път в срок до 12. 00 ч. на 04.11.2016 г.

9. Оглед на имота всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 ч.

Допълнителна информация на тел.: 0678/52200; вътр.: 115 и 117.

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню