ПУБЛИЧЕН КОНКУРС за отдаване под наем на общински имот, представляващ терен с площ от 10 кв. м

                Община Тетевен на основание Заповед №741/13.10.2016 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №265/29.08.2016 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН КОНКУРС за отдаване под наем на общински имот, представляващ терен с площ от 10 кв. м, попадащ в терен за озеленяване, западно от УПИ І, кв. 58 по ПУП на гр. Тетевен, за разполагане на павилион, съгласно одобрена схема №38 от главния архитект на община Тетевен, при следните условия:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена 350,00 (триста и петдесет) лв., без ДДС.

2. Срок на отдаване – 3 (три) г.

3. Конкурсът ще се проведе от 14.00 ч. на 27.10.2016 г. в заседателна зала №217 на Община Тетевен.   

4. Подадените предложения за участие в конкурса ще бъдат класирани съобразно следните критерии:

КРИТЕРИИ ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ НА ТОЧКИТЕ
1. Предложена “най-висока цена” без ДДС от 0 до 60 точки;
2. Предложение за вида и размера на павилиона (снимка или схема) от 0 до 40 точки

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16.00 ч. на 26.10.2016 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен,  срещу 50 лева, без ДДС.

6. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик  до 12.00 ч. на 27.10.2016 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен.

7. Депозитна вноска за участие – 10 % от първоначалната конкурсна месечна наемна цена, внесена в Информационния център на Общинска администрация - Тетевен или по банков път в срок до 12.00 ч. на 27.10.2016 г.

8. Оглед на имота всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 ч.

Допълнителна информация на тел.: 0678/52200; вътр.: 115 и 117.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню