"МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект

 

            "МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД, на основание Заповед № 018/03.02.2015г. обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, собственост на дружеството, представляващ обособено помещение, част от вход-партерен етаж в сграда "Поликлиника" на "МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД,  гр. Тетевен, ул. „Димитър Благоев” № 62, с обща площ от 5,64 кв.м., при следните тръжни условия:

1.       Начална наемна цена – 80 /осемдесет/  лв. без ДДС;

2.       Срок на договора за наем – 3 /три/ години;

3.       Право на участие в търга имат ЕТ и юридически лица;

4.       Не може да участва в търга кандидат, който е:

-          осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление против собствеността или стопанството, освен ако не е реабилитиран;

- е обявен в несъстоятелност.

-  е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

- е в открито производство по несъстоятелност, и има сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.

- е лишен от правото да упражнявам търговска дейност  съгласно законодателството на Република България.

- то или свързани с него лица и/или дружества , имат парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата.

   5. При подаване на предложенията кандидатът установява тези обстоятелства с декларация. При подписване на договор за липсата на задължения към държавата или общината, спечелилият кандидат представя документ от съответните компетентни органи.

   6. Депозитът за участие в търга е 10% от началната наемна цена без ДДС. Депозитната вноска за участие се внася в касата на дружеството до 16,00 часа на 24.02.2015 год.;

  7. Документацията се закупува до 14,00 часа на 24.02.2015 год.;

  8. Предложенията за участие в търга се подават до 16,00 часа на 24.02.2015 год. при завеждащ „личен състав” на дружеството.

  9. Търгът ще се проведе от 11,00 часа на 25.02.2015 год. в сградата на "МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД;

  10. В случай, че търгът не се проведе на 25.02.2015 год., повторен търг ще се проведе на 05.03.2015 год. при същите условия;

  11. Оглед на обекта може да се прави всеки работен ден от 8,00 до 12,00часа.

За допълнителна информация: тел. 0678/531 71, 0678/533 11

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню