ПУБЛИЧЕН ТЪРГ за отдаване под наем на помещение „Бюфет”

Община Тетевен на основание Решение № 245/29.11.2012 г. на Общински съвет - Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ за отдаване под наем  на помещение „Бюфет”, с площ  от 38 кв. м, находящо се на І-ви етаж в сграда-публична общинска собственост – Начално  училище “Хаджи Генчо”, попадаща в УПИ VІІІ, кв. 60 по ПУП на гр. Тетевен, актувана с АОС №42/1998 г., при следните условия :

1. Начална тръжна месечна наемна цена – 173.00 лв., без ДДС.

2. Търгът  ще се проведе от 14.00 ч.  на 12.02.2013 г. в сградата на НУ ”Х. Генчо”.

3. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16.00 ч. на 11.02.2013 г. в  касата на НУ ”Х. Генчо” - Тетевен, срещу 50 лв., без ДДС

4. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик от 8.00 ч. до 12.00 ч. на 12.02.2013 г. в касата  на НУ ”Х. Генчо” – Тетевен.

5. Депозитна вноска за участие – 10 % от първоначалната тръжна наемна цена, внесена в касата  на НУ ”Х. Генчо” – Тетевен в срок до 12. 00 ч. на 12.02.2013 г.

6. Оглед на обекта всеки работен ден от 8.00 до 16.00  на 11.02.2013 г.

7. В случай, че търгът  не се проведе на 12.02.2013 г., повторен търг  ще се проведе на 19.02.2013 г. от 14.00 ч.

Допълнителна информация на тел.0678/ 5-21-83.

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню