Съобщение

Относно: Предоставяне на пасища, мери и ливади - общинска собственост за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2024/2025 год.

Общинска администрация Тетевен уведомява земеделските стопани, които желаят да им бъдат разпределени пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално ползване за стопанската 2024/2025 год., че е необходимо да подадат ЗАЯВЛЕНИЕ по образец до кмета на общината, в която е регистриран животновъдния им обект. Задължителна е регистрацията по чл. 137 от Закона за ветеринарно медицинската дейност.

Съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ): „Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм. Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2.“

Заявленията се подават в срок от 01.03.2024 год. до 10.03.2024 год. в Център за административни услуги на Община Тетевен, и към тях се прилагат следните документи:

1. Приложение 1;

2. Приложение 2.

 На интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите, в рубрика „Политики и програми", „Поземлени отношения и комасация", са публикувани „Одобрен образец на заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения №1 и 2."

Същите могат да бъдат изтеглени и да се използват от земеделските стопани, които желаят да кандидатстват за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2024/2025 година.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню