Обявление за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели

Общински съвет – Тетевен на основание чл. 68 и чл. 68а от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, обявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Тетевен и Окръжен съд – Ловеч за Мандат 2024-2027 г.

С писмо с вх. № ОбС – 121/25.04.2023 г. председателя на Окръжен съд – Ловеч ни информира, че на свое заседание е определил за Районен съд – Тетевен 16 съдебни заседатели за Община Тетевен.

С писмо с вх. № ОбС – 137/16.05.2023 г. Председателя на Апелативен съд – Велико Търново ни информира, че на свое заседание е определил за Окръжен съд – Ловеч 1 съдебен заседател за Община Тетевен.

С настоящото обявление в изпълнение на разпоредбата на чл. 68б от Закона за съдебната власт и съгласно Решение № 973 по Протокол № 47/31.05.2023 г. на Общински съвет Тетевен, се уведомяват всички заинтересовани за стартирането на процедурата за определяне на съдебни заседатели.

 1. I.Изисквания към кандидатите:

Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който: е на възраст от 21 до 68 години, има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства, има завършено най-малко средно образование, не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, не страда от психически заболявания.

Съгласно чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт, съдебен заседател не може да бъде лице, което: е съдебен заседател в друг съд, е общински съветник от съдебния район, за който е избран, участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели, работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 1. II.Необходими документи:

Съгласно чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт, кандидатите за съдебни заседатели подават в общинските съвети, които се намират в съдебния район на съответния съд:

 1. Заявление.
 2. Подробна автобиография, подписана от кандидата.
 3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование.
 4. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване.
 5. Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки.
 6. Мотивационно писмо.
 7. Писмено съгласие.
 8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт.
 9. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

 1. III.Място и срок на подаване на документите:

Кандидатите подават лично в срок от 15.06.2023 г. до 15.07.2023 г. в деловодството на Общински съвет Тетевен, с адрес: пл. „Сава Младенов“, № 9, етаж втори, стая № 213.

 1. IV.Начин и ред за провеждане на процедурата:

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страницата на Община Тетевен, най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ, като най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности. Кандидатите за съдебни заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Районен съд – Тетевен и Окръжен съд – Ловеч.

Определената с Решение на общински съвет комисия изслушва всеки един от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на общинския съвет може да задава въпроси. Не по-късно от 3 работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

След проведеното от Комисията изслушване се съставя доклад за протичането му, който се предоставя на общинския съвет преди гласуването и се публикува на интернет страницата на Община Тетевен заедно с протоколите от изслушването.

Съгласно чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт, кандидатите да имат предвид, че ако са били съдебни заседатели два последователни мандата, не могат да бъдат избирани по закон за трети мандат към същия съд.

Мария Стойчева

Председател на Общински съвет Тетевен

 

Приложения изтеглете тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню