Община Тетевен стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”

Община Тетевен стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Община Тетевен в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 05.02.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

•          лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

•       деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:

1.         Заявление – декларация (по образец):

2.         Документ за самоличност (за справка);

3.         Автобиография;

4.         Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;

5.         Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);

6.     Други документи по преценка на кандидата - документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори на 8 часов работен ден, като един „социален асистент“ ще предоставя подкрепа на минимум 4-ма потребители.

Документи от кандидатите за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 05.02.2021 г. в звено „СУ-ДСП“ гр.Тетевен, на адрес : гр.Тетевен, ул.“Полковник Орлов“ № 3, ет.2 /Клуб на пенсионера / всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа до 05.03.2021 год./в/

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Тетевен на адрес: www.teteven.bg.

За допълнителна информация тел. 0678 5 23 61 – звено „СУ-ДСП“.

 

Процедура за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” вижте ТУК

Декларация вижте ТУК

Длъжностна характеристика вижте ТУК

Заявление вижте ТУК

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню