Община Тетевен стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Община Тетевен стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Община Тетевен в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 05.02.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

  • Заявление-декларация /по образец/;
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие);Медицински протокол на ЛКК (копие);   Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
  • Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 05.02.2021 г. в звено „СУ-ДСП“, на адрес : гр.Тетевен, ул.“Полковник Орлов“ № 3,ет.2, Клуб на пенсионера всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Тетевен на адрес: www.teteven.bg.

За допълнителна информация тел. 0678 5 23 61 – звено „СУ-ДСП“ при община Тетевен.

 

Процедура за заявяване, насочване, изготвяне на индивидуална оценка на потребностите при ползването на социалната услуга „Асистентска подкрепа” вижте ТУК

Декларация вижте ТУК

Заявление вижте ТУК

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню