Съобщение от отдел "Местни данъци и такси"

Посещения: 341

Уважаеми данъкоплатци,

         Уведомяваме Ви, че с §26 от ПЗР на приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение /ДВ, бр.28 от 24 март 2020 г./, е удължен срокът за плащане на задължения с отстъпка от 5% на данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства за предплатилите целия годишен данък за 2020 г. до 30 юни 2020 г.

         Съгласно направеното изменение, сроковете за плащане през 2020 г. стават както следва:

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

Срок за плащане – на две равни вноски:

Първа вноска – до 30.06.2020 г.

Втора вноска - до 31.10.2020 г.

         На предплатилите до 30 юни 2020 г. данъка за цялата година, се прави отстъпка 5 на сто от размера на годишното задължение.

         По Решение на Общински съвет – гр. Тетевен е удължен срокът за плащане с отстъпка от 3% и на таксата за битови отпадъци за предплатилите цялото годишно задължение за 2020 г. до 30 юни 2020 г.

ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Срок за плащане – на две равни вноски:

Първа вноска – до 30.06.2020 г.

Втора вноска - до 31.10.2020 г.

         На предплатилите до 30 юни 2020 г. таксата за битови отпадъци за цялата година, се прави отстъпка 3 на сто от размера на годишното задължение.

         Забележка: Сроковете за плащане на всички останали местни данъци остават непроменени /патентен данък, туристически данък, данък върху таксиметров превоз на пътници/!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Задълженията си за местни данъци и такси към Община Тетевен може да заплатите по един от следните начини:

 

   СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ НА ТЕЛ. 0678/52200, вътр.137.