Покана за публично обсъждане на проекта на Предложение за решение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Тетевен чрез договор за общински заем, предоставен от финансова институция/банка

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и чл. 80 - 84 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Тетевен, отправяме настоящата покана към жителите на Община Тетевен, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 27.02.2020 г. от 16,00 ч. в салона на Общинска администрация – първи етаж, адрес гр.Тетевен, пл. Сава Младенов № 9 на публично обсъждане на проекта на Предложение за решение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Тетевен чрез договор за общински заем, предоставен от финансова институция/банка

Уважаеми съграждани,

С оглед осигуряване на възможност за рефинансиране на съществуващ дълг към Инвестбанк АД по договор № 30/25.07.2013г., за финансиране на капиталови разходи на община Тетевен и за погасяване на безлихвен заем, отпуснат от МФ,

Кметът на Община Тетевен има намерение да внесе в Общински съвет-Тетевен Предложение за решение за поемане на дългосрочен общински дълг, поет чрез договор за общински заем, предоставен от финансова институция/банка, при следните основни параметри:

  1. 1.Максимален размер и валута на дълга –

до 1 975 965.00 /един милион деветстотин седемдесет и пет хиляди деветстотин шестдесет и пет/ лева;

            1.2. Срок – 84 /осемдесет и четири/ месеца;

            1.3. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

            1.4. Условия за усвояване и погасяване:

            1.4.1. Срок и начин на усвояване на кредита - усвояването на кредита ще се извършва изцяло или на части, след надлежно учредяване на обезпечение и представено писмено искане за усвояване, в срок до 1/един/ месец, считано от подписване на договора за кредит.

            1.4.2. Срок за погасяване на кредита – крайният срок за издължаване на кредита е 84 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, съгласно погасителен план.

            1.4.3. Начин на погасяване на кредита – лихвата е платима месечно, съобразно усвоената част от кредита. Издължаването на главницата се извършва на равни месечни вноски по главница, съгласно погасителен план.

            1.4.4. Източници за погасяване на кредита – настоящи и бъдещи собствени приходи на община Тетевен, съгласно определеното в чл.45, ал.1, т.1 от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия по чл. 52, ал.1, т.1 от Закона за публичните финанси;

            1.5.1. Лихвен процент по редовен дълг – Годишна лихва, формирана от 3М EURIBOR плюс надбавка, не повече от 4,5%;

            1.5.2. При просрочие на главницата – до 10 пункта над договорения лихвен процент по редовен дълг на годишна база за срока на просрочената сума, без капитализиране на просрочените лихви.

            1.6. Други такси и разноски:

     - такса за разглеждане и обработка на искане за кредит - не по-голяма от 0,5 %;

     - годишна такса за управление на кредита - не по-голяма от 0,5 %;

     - годишна такса ангажимент - не по-голяма от 0,5 %;

     - такса за предсрочно погасяване на кредита не по-голяма от 0,5 % при рефинансиране на кредита от друга банка, и без такса при предсрочно погасяване със собствени средства на общината.

            1.7. Начин на обезпечение на кредита: Залог върху настоящи и бъдещи собствени приходи на община Тетевен, съгласно определеното в чл.45, ал.1, т.1 от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия по чл. 52, ал.1,т.1 от Закона за публичните финанси до размера на кредита и разноските по него и залог на сметката, по която постъпват описаните приходи;

1.8. Други условия по кредита: Финансовата институция избрана да предостави кредита не може да поставя допълнителни условия по изпълнение на договора, свързани с преминаване на общината на обслужване в представляваната от тях банка, обслужване на служители на общината и пр.

Материалите по проекта на предложението за решение за поемане на дългосрочен общински дълг са на разположение в Отдел „Бюджет и финансово-стопанска дейност”, лице за контакт: Ирена Тихолова – Главен счетоводител

Очакваме Ви!

Д-Р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА

Кмет на Община Тетевен

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню