ДО ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В ГР. ТЕТЕВЕН, УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“, В УЧАСТЪКА ОТ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. ТЕТЕВЕН ДО „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД

            Община Тетевен Ви уведомява, че във връзка с издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №10/10.06.2019 г. на участък от ул. „Иван Вазов“ от о. т. 315 до о. т. 291, гр. Тетевен, област Ловеч, съответстващ на част от поземлен имот с идентификатор72343.500.7098 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Тетевен (от Исторически музей – гр. Тетевен до „Централна кооперативна банка“ АД), след изпълнение на обект „Реконструкция на улица „Иван Вазов“, гр. Тетевен от о. т. 315 до о. т. 291 с дължина L=235,88 м“, на основание Решение №999/31.01.2019 г. на Общински съвет – Тетевен и Заповед №418/03.07.2019 г. на кмета на Община Тетевен:

            Считано от 01.07.2019 г. ще се заплащат такси за ползване на общински терени за разполагане на стълби и подходи, осигуряващи достъп до търговските обекти, маси за консумация, стелажи за продажба на печатни издания, кафе-автомати и хладилни витрини на ул. „Иван Вазов“, гр. Тетевен в участъка от Исторически музей – гр. Тетевен до „Централна кооперативна банка“ АД.

Разрешенията за ползване на общински терени в цитирания участък ще се издават в съответствие с до сега установения ред.

При желание от Ваша страна за ползване на допълнителна площ следва да подадете Искане за ползване на общински терен за търговска дейност на открито в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню